Edición 2016

« Atrás

Curs – Com treballar la participació i l’associacionisme des dels ajuntaments

Curs – Com treballar la participació i l’associacionisme des dels ajuntaments

Dies 19 i 20 de juliol de 9 a 14 hores.

Plazas

PLACES ESGOTADES

Objectiu/s:

 • Analitzar les causes de la desafecció política per part dels ciutadans i les fórmules per a recuperar la confiança.

 • Analitzar l'escala de la participació creada per Sherry Arnstein per a avaluar els distints graus de participació ciutadana i definir estratègies per a cada nivell.

 • Que els tècnics municipals coneguen la legislació actual que afecta al teixit associatiu i a la seua relació amb l'administració.

 • Facilitar recursos metodològics per al treball amb les associacions, tant des del camp administratiu com des del punt de vista del treball amb grups humans.

 • Donar ferramentes als tècnics municipals per a què acompanyen al canvi de model associatiu.

 • Estudiar fórmules de canalitzar la participació de la societat civil no organitzada.

Públic destinatari:

Personal de les àrees de participació ciutadana, cultura, servicis socials, joventut i administració general que treballen amb associacions.

Descripció:

Cada vegada existixen més treballadors de l'administració les tasques del qual se centren o tenen a veure amb la participació dels ciutadans i el treball amb associació cultural, juvenil, esportiva, social, etc. La legislació actual sobre les associacions obliga als ajuntaments a una relació amb el teixit associatiu que requerix d'un treball tècnic qualificat. El teixit associatiu està en procés de canvi per a adaptar-se als nous temps, i refer un pacte social entre la ciutadania i l'administració i definir un nou model d'associacionisme. La desafecció per la política dels ciutadans és un problema que ens afecta com a societat i que devem de solucionar.

"Donde no se prepara el futuro, la política se limita a gestionar el presente".

Daniel Innerarity.

 • Conéixer diferents fórmules i metodologies per a fomentar la participació adaptada als nivells de l'escala de la participació de Sherry Arnstein.

 • Establir línies d'actuació i propostes concretes per a realitzar des d'un ajuntament en matèria de participació ciutadana.

 • Conéixer els reptes que han d'afrontar les associacions en els pròxims anys.

 • Conéixer la legislació que afecta les associacions.

 • Identificació, classificació i posada al dia de la documentació que les associacions deuen de presentar en el registre d'associacions dels ajuntaments segons el ROFRJ.

 • Coneixement de pautes per a la gestió i organització d'una associació.

 • Conéixer les nocions bàsiques que definixen als grups humans i les característiques de cada un d'ells.

 • Conéixer la legislació sobre participació ciutadana 11/2008, de 3 de juliol de 2008 i Decret 76/2009, de 5 de juny.

 • Vegeu Llei Llei Orgànica 1/2002 sobre el dret d'associació.

 • Reial Decret 1497/2003 que regula el reglament del registre nacional d'associacions i Reial Decret 1740/2003 sobre procediment per a la declaració d'utilitat pública d'una associació.

 • Llei d'associacions 14/2008 de la Comunitat Valenciana.

 • Àmbit d'aplicació de la Llei 14/2008: entitats i matèries afectades.

 • Obligacions documentals, comptables, financeres i patrimonials.

 • Drets i deures dels associats i règim disciplinari.

 • Competències, organització i funcionament de les Assemblees i Juntes Directives.

 • Actes inscriptibles en el registre d'Associacions.

 • Com organitzar la documentació d'una associació. Identificació, repàs i classificació dels documents obligatoris per llei.

 • Tràmits administratius necessaris per posar al dia la documentació.

 • Repàs a la documentació necessària per a presentar-se a les convocatòries d'ajudes i subvencions.

 • El grup humà base de l'associació. Definició de grup, etapes de la vida d'un grup, tipus de grups.

 • Reptes del moviment associatiu en època de crisi.

Explicació teòrica i resolució de dubtes per als temes de caràcter legislatiu.

Per a la resta, metodologia participativa: Divisió en dos o tres grups. Cada grup treballarà un bloc de qüestions durant un temps limitat. Posada en comú i debat. Posteriorment el professor farà una síntesi d'allò que s'ha treballat, aportacions i explicació d'instruments concrets de treball que es poden utilitzar. S'elaborarà un document de conclusions en què s'establisquen propostes per a la realització de plans de participació ciutadana.

Ponent:

 

Julio Huerta Balastegui

Coordinador Centre de Recursos Associatius Fundació Horta Sud

Titulació:

Diplomat educació social i Tècnic Superior en Animació Sociocultural, Tècnic Especialista en Gestió Directiva d'Entitats no Lucratives.

Experiència professional:

Actualment coordinador del Centre de Recursos Associatius de la Fundació Horta Sud des del 2007.

10 anys de treball en el departament de joventut en l'ajuntament de Manises.

11 anys de treball en diferents entitats d'animador sociocultural, animador juvenil, gestió cultural i participació ciutadana.

Experiència docent:

Professor de cursos de formació de la Diputació de València en els anys 2007, 2008, 2010, 2011 i 2013.

Coordinador del programa de formació per a associacions de la Fundació Horta sud des de fa 8 anys.

Professor en diverses escoles d'animació: EAJ de la Generalitat Valenciana, Trajecte Associats, Escola de formació de la Federació de Casas de joventut de la C.V.

Professor habilitat com a formador per l'Institut Valencià de la Joventut de la Generalitat Valenciana.

Professor dels cursos impartits per la Conselleria de Ciutadania i participació de la Llei d'Associacions

Professor i ponent en diversos cursos i seminaris sobre gestió d'associacions.

 

Places:

20